Chứng khí trệ

20/12/2018 admin 0

1. Khái niệm Khí trệ là tên gọi chung của những chứng trạng do một bộ phận cơ thể, một Tạng Phủ, hoặc một kinh lạc […]

Chứng khí thoát

20/12/2018 admin 0

I. Khái niệm Chứng khí thoát là tên gọi chung, chỉ chính khí của cơ thể suy yếu, nguyên khí sút kém, khí theo huyết […]

Chứng khí nghịch

20/12/2018 admin 0

1. Khái niệm: Chứng khí ngịch là tên gọi chung cho các chứng trạng gây nên do khí cơ thăng, giáng xuất, nhập của phế, […]

Chứng khí hư

20/12/2018 admin 0

I. Khái niệm Chứng khí hư là tên gọi chung, chỉ công năng Tạng Phủ trong cơ thể bị giảm sút, nguyên khí bất túc […]

Chứng khí hãm

20/12/2018 admin 0

1.Khái niệm Chứng khí hãm là tên gọi chung của các chứng trạng do tiên thiên bất túc, hậu thiên mất điều hòa tạo nên […]

Chứng huyết ứ

20/12/2018 admin 0

1.Khái niệm: ;;-Chứng huyết ứ là tên gọi chung chỉ huyết ứ đi không lưu thàng thậm chí đình trệ ngưng đọng, hoặc huyết đã […]

Chứng huyết táo

20/12/2018 admin 0

Khái niệm Huyết táo còn gọi là nội táo, tên gọi chung cho biểu hiện lâm sàng tinh huyết trong cơ thể bị suy sụy […]

Chứng huyết nhiệt

20/12/2018 admin 0

Khái niệm Chứng huyết nhiệt là tên gọi chung cho các trường hợp huyết phận bị nhiệt hoặc nhiệt tà xâm phạm vào huyết phận, […]

Chứng huyết hư

20/12/2018 admin 0

1. Khái niệm Chứng Huyết hư là tên gọi chung cho các chứng hậu nguyên nhân do huyết dịch trong cơ thể bất Túc, chân […]

Chứng huyết hàn

20/12/2018 admin 0

Iẻ Khái niệm Chứng Huyết hàn là tên gọi chung cho trường hợp tà khí âm hàn xâm phạm huyết phận hoặc khí hư không được […]

Chứng dương hư

20/12/2018 admin 0

1. Khái niệm.      Chứng dương hư cũng gọi là chứng hư hàn, là tên gọi chung cho trường hợp dương khí bất túc, […]

Chứng âm hư

20/12/2018 admin 0

1. Khái niệm: Chứng âm hư là tên gọi chung cho trường hợp tinh huyết bất túc, hoặc tân dịch hao tổn mà biểu hiện […]

Chứng vong dương

20/12/2018 admin 0

I. Khái niệm Chứng vong dương là tên gọi chung cho dương khí đột nhiên bị suy kiệt có biểu hiện lâm sàng dương khí […]

Chứng vong âm

20/12/2018 admin 0

Khái niệm. Chứng Vong âno là tên goi chung trường hợp âm dịch trong cơ thể đột ngột bị hao tổn quá lớn, biểu hiện […]

Chứng vị nhiệt

20/12/2018 admin 0

Khái niệm Chứng VỊ nhiệt còn gọi là chứng VỊ hỏa, do ăn các thức cay nóng nồng hậu, hoặc ngũ chí quá cực, hóa […]

Chứng vị khí hư

20/12/2018 admin 0

Khái niệm Chứng VỊ khí hư ỉà tên gọi chung chỉ VỊ khí bất túc, công năng thụ nạp và ngấu nhìl xút kém dẫn […]

Chứng vị hàn

20/12/2018 admin 0

Khái niệm Chứng VỊ hàn là chi Vị dương bất túc, hàn tà quá thịnh mà xuất hiện những biến hóa bệnh lý như trong […]

Chứng vị âm hư

20/12/2018 admin 0

Khái niệm Chứng VỊ âm hư là tên gọi chung Qhọ nhiều loại bệnh mạn tính dặn đến một loạt các ctụíng trạng âm dịch […]

Chứng tỳ khí hư

20/12/2018 admin 0

Khái niệm Tỳ khí hư còn gọi là Tỳ khí bất túc, Trung khí bất túc. Chứng Tỳ khí hư là chỉ Tỳ không vận […]

Chứng tỳ dương hư

20/12/2018 admin 0

Khái niệm Tỳ dương hư còn có các tên gọi như Tỳ dương bất túc, Tỳ dương không mạnh, Trung dương không mạnh. Vì dương […]

Chứng thấp nhiệt

20/12/2018 admin 0

Khái niệm Chứng Thấp nhiệt là tên gọi khái quát về bệnh biến cảm nhiễm phải’ tà khỉ thấp nhiệt uế trọc, hoặc Tỳ Vị […]

Chứng tỳ thấp khốn

20/12/2018 admin 0

Khái nĩệm Tỳ thấp khốn còn gọi là Tỳ b| thấp kKến, Hàn thấp khốn Tỳ, Tháp khốn Tỳ dương. Chứng này hoậc là do […]

Chứng thấp đàm

20/12/2018 admin 0

Khái niệm Chứng Thấp đàm cũng gọi là chứng Đàm thấp, chỉ về chứng Đàm do thấp trọc ứ đọng lâu ngày gây nên bệnh. […]

Chứng thận khí hư

20/12/2018 admin 0

Khái niệm Chứng Thận khí hư là tên gọi chung cho nguyên khí trong Thận hư suy nên xụãt hiện các chứng trạng về công […]

Chứng thận âm hư

20/12/2018 admin 0

Khái niệm Chứng Thận âm hư là tên gọi chung cho một loạt chứng trạng do âm dịch của tạng Thận khuy tổn, hư hỏa […]

Chứng thai nhiệt

20/12/2018 admin 0

Iễ Khái niệm Chứng Thai nhiệt lă tên gọi chung một loạt chứng hậu do âm hư dương thịnh ở ngựờỉ cđ thai, nhiệt ẩn náu […]

Chứng thai hàn

20/12/2018 admin 0

Khái niệm Chứng thai hàn là tên gọi chung cha những chứng hậu ở người cđ thai thể trạng vổn dương khí bất túc, ấm […]

Chứng táo đàm

20/12/2018 admin 0

Khái niệm Chứng Táo đàm là lên gọi chung cho những chứng trạng do táo tà hun đốt tân dịch, đờm ngăn trở Phế lặc […]

Chứng táo bón

20/12/2018 admin 0

Khái niệm Huyết táo còn gọi là Nội táo, là tên gọi chung cho biểu hiện lâm sàng tinh huyết trong cơ thể bị suy […]

Chứng tâm khí hư

20/12/2018 admin 0

I. Khái niệm Chứng’Tâm khí hư là tên gọi chung cho những chúng trạng chỉ về công năng hoạt động của tặng Tâm bất túc […]

Chứng tâm huyết hư

20/12/2018 admin 0

Khái niệm – Chứng Tâm huyết hư là chỉ chứng bệnh gây nện Tân) huyết bất tức biểu hiện là: Tâm thần không yên phần […]

Chứng tâm dương hư

20/12/2018 admin 0

ĩ. Khái niệm Chứng Tâm dương hư là tên gọi chung cho nhũng chứng trạng do dượng khi ở trong Tâm bất túc, khí huyết […]

Chứng tâm âm hư

20/12/2018 admin 0

I. Khái niệm Tỳ có âm khí, dương khí. Dương khí eủa Tỳ tức Tỳ khi, Tỳ dương, mà Âm khí -của Tỳ tức là […]

Chứng phong đàm

20/12/2018 admin 0

I Khái niệm Chứng Phong đàm có hai thể: Một là Can phong’hiệp đàm quấy rối thanh khiếu ở trên hoặc phong đàm len lỏi […]

Chứng phế khí hư

20/12/2018 admin 0

I. Khái niệm Chứng Phế khí hư là tên gọi tóm tắt cho những biểu hiện lâm sàng do công năng của tạng Phế giảm […]

Chứng phế dương hư

20/12/2018 admin 0

Khái niệm Chứng phế dương hư còn gọi là chứng Phế khí hư hàn, chỉ những chứng hậu xuất hiện do Phế dương bất túc, […]

Chứng phế âm hư

20/12/2018 admin 0

Khái niệm Chứng Phế âm hư là tên gọi tóm tát cho những biểu hiện lâm sảng do tân dịch bị tiêu hao, Phế mất […]

Chứng nhiệt đàm

20/12/2018 admin 0

Iẵ Khái niệm. Chúng Nhiệt đàm còn gọi là chứBg Hỏa đầm, tên gọi chung cho những chứng trạng do đàm câu kết với nhiệt, đàm […]

Chứng khí thoát

20/12/2018 admin 0

Khái niệm Chứng Khí thoát ià tên gọi chung, chí chính khí của cơ thể suy yếu, nguyên khí xút kém, khí theo huyết thoát, […]

Chứng khí nghịch

20/12/2018 admin 0

Iẵ Khái niệm: Chúng Khí nghịch là tên gọi chung cho các chứng trạng gây nên do khí cơ thăng, giáng, xuất, nhập của Phế, Can, […]

Chứng khí hãm

20/12/2018 admin 0

I. Khái niệm. Chứng Khí hăm là tên gọi chung các chứng trạng do tiên, thiên bất túc,, hậu thiên mất điều hòa tạo nên nguyên […]